Aktualny obowiązujący statut, zatwierdzony na VI Kogresie ZKRP I BWP

Związek jest organizacją kombatantów i weteranów o charakterze wielo- środowiskowym, zrzeszającym obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach: Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacji ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów oraz wdów i wdowców po nich.

Pobierz