PLENARNE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKRPIBWP

W obradach, które prowadził prezes ZG Janusz Maksymowicz, w oparciu o przyjęty uprzednio porządek, uczestniczyli także prezesi Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych nie będący członkami ZG.

Miłym akcentem, poprzedzającym obrady, było wręczenie dyplomu i wiązanki róż Lidii Kusz, prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, która obchodziła „okrągłe” urodziny.

Merytoryczną część obrad rozpoczęła sekretarz generalna ZG Elżbieta Sadzyńska, przedstawiając sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w okresie od ostatniego, grudniowego posiedzenia. Okres ten – powiedziała – obfitował w liczne spotkania wigilijno-noworoczne oraz ważne rocznicowe wydarzenia. Przykładem mogą być świąteczne spotkania w dzielnicach Ochota i Ursynów, w których uczestniczyli członkowie kierownictwa Związku oraz udział prezesa Janusza Maksymowicza w opłatkowym spotkaniu zorganizowanym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W styczniową rocznicę wyzwolenia Warszawy delegacja Związku, z prezesem Januszem Maksymowiczem, uczestniczyła w uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Ponadto sekretarz generalna Elżbieta Sadzyńska wzięła udział w spotkaniu z młodzieżą w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rembertowie, a następnie w obchodach 79. rocznicy powołania 27 Wołyńskiej Dywizji AK.

Prezes Janusz Maksymowicz z sekretarz generalną ZG uczestniczyli w lutym w uroczystościach przed Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w 81. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, a także w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w podwarszawskich Włochach. W marcu kierownictwo Związku brało udział we mszy św. oraz ceremonii składania wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza w rocznicę zbrodni ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności Huty Pieniackiej. Także w marcu prezes Maksymowicz brał udział w rocznicowych uroczystościach w Mrozach i w Latowiczu.

Z dużym zainteresowaniem spotkała się informacja przewodniczącego Komisji Statutowej Zarządu Głównego, wiceprezesa ZG Jana Witkowskiego o stanie prac nad projektem „związkowej konstytucji”. Mimo iż zgodnie z uchwałą ZG Zarządy Wojewódzkie i Okręgowe miały do końca listopada 2022 r. przedłożyć projekty zmian w Statucie i wyznaczyć pełnomocników do współpracy z Komisją, z obowiązku tego wywiązały się jedynie nieliczne.

W skład Komisji Statutowej, powołanej decyzją ZG. wchodzą, obok Jana Witkowskiego – sekretarz generalna ZG Elżbieta Sadzyńska, mec. Wiesław Ułanowicz, prezes Koła Warszawa Mokotów-Wilanów, oraz dyrektor biura ZG mec. Krzysztof Rinas. Podejmując działalność, Komisja przyjęła zasadę, że każdy z 59. paragrafów obecnego Statutu zostanie dokładnie przeanalizowany, a Zarządy mają ostateczny termin do końca marca br. na przedstawienie własnych wniosków i propozycji. Przewiduje się, że w pierwszej połowie kwietnia odbędzie się otwarte posiedzenie Komisji, z udziałem przedstawicieli poszczególnych Zarządów.

Zdaniem przewodniczącego Jana Witkowskiego, do najważniejszych zmian w projekcie Statutu, rzutującymi także na pokongresową pracę Związku, należy nowelizacja rozdziału III, mówiącego o prawach i obowiązkach członków. Przewiduje się w nim m.in. znaczne zwiększenie uprawnień członków wspierających, przyznanych im kosztem dotychczasowych członków nadzwyczajnych, którzy w projekcie prawdopodobnie nie zostaną już ujęci.

Nastąpi także zmiana statusu i zwiększenie uprawnień podopiecznych, stanowiących najliczniejszą grupę członków Związku. W rozdziale IV zakłada się uproszczenie struktury organizacyjnej Związku stosownie do aktualnej sytuacji demograficznej, poprzez przyjęcie schematu: Koło – Okręg – Zarząd Główny. Likwidacji ulegną, praktycznie już nie działające, Krajowe i Wojewódzkie Rady Środowiskowe. Rozdział V przewiduje zmniejszenie liczebności ciał statutowych oraz przywrócenie funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego.

Żywą dyskusję wywołała informacja o propozycjach zmian wysokości składek członkowskich, opracowana na podstawie ankiet nadesłanych z Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych. Sprawa jest tym bardziej aktualna, że część Zarządów dokonała już samodzielnie zmian na swoim terenie. Przekazane ZG propozycje dotyczyły zarówno pozostawienia składek w niezmienionej wysokości, jak i ich wzrost. Postanowiono pozostawić podjęcie ostatecznej decyzji Kongresowi, z sugestią wprowadzenia zmian – składki rocznej w wysokości 60 zł dla członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, 50 zł dla podopiecznych.

W ożywionej, momentami kontrowersyjnej dyskusji, głos zabrali – Zofia Bałazy, Irena Chamielec, Włodzimierz Czechowski, Mirosław Grzędowski, Zbigniew Gołąbek, Henryk Krudos, Kazimierz Wilk. Odnosząc się do sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej Zarządu Głównego, dotyczącego zbycia nieruchomości ZKRPiBWP podkreślano, że wyjaśnienie ujętych w nim spraw leży w najlepszym interesie Związku. Niemniej z powodu braku wielu dokumentów finansowych, a zwłaszcza zgonu osób podejmujących w omawianym okresie kluczowe decyzje, należy uznać przedłożony materiał za optymalny, składając członkom Komisji podziękowanie za włożoną pracę w jego przygotowanie. Równocześnie sugerowano, aby komplet dokumentacji przekazać Głównej Komisji Rewizyjnej.

Dyskutanci zgodnie podkreślali znaczenie proponowanych zmian w Statucie. Mówiono, w świetle obecnej i prognozowanej sytuacji demograficznej, o potrzebie zorganizowania specjalnej debaty poświęconej przyszłości Związku. Podnoszono potrzebę „odmłodzenia” szeregów Związku, wskazując – na przykładzie Śląskiego ZW – na ważną rolę obecnych członków nadzwyczajnych, których aktywności wobec proponowanych zmian w statucie nie wolno zatracić.

—————-

Członkowie Zarządu Głównego zaakceptowali uchwałę dotyczącą Sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej Zarządu Głównego w sprawie okoliczności zbycia w latach 2008-2018 nieruchomości Związku oraz transferu uzyskanych z ich sprzedaży środków finansowych, z zaleceniem przekazania całości materiałów Głównej Komisji Rewizyjnej.

Decyzją Plenum, w formie uchwały, w skład Zarządu Głównego przyjęto prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP członka zwyczajnego, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, Józefa Malińskiego.

—————–

To były wartościowe obrady – powiedział prezes Zarządu Głównego Janusz Maksymowicz, odnosząc się do przebiegu Plenum i związanej z nim dyskusji. I chociaż z niektórymi wystąpieniami nie do końca się zgadzam, to wszystkie one nacechowane były troską o dobro Związku. Popieram głosy, mówiące o doniosłym znaczeniu nowych zapisów w projekcie Statutu oraz potrzebie zorganizowania przed Kongresem debaty dotyczącej przyszłości naszego stowarzyszenia. Łączy się z tym potrzeba powrotu do idei powołania w przyszłości Stowarzyszenia Pamięci Kombatantów i Więźniów Politycznych, którego statut przesłany był dwa lata temu wszystkim Zarządom.

Odnośnie do podjętego w dyskusji wątku członków nadzwyczajnych, to według projektu Statutu ich dorobek i uprawnienia nie zaginą, a ujęte zostaną w statusie członków wspierających.

Prezes przypomniał, że dzięki umowom podpisanym z Ministerstwem Obrony Narodowej możliwe było w okresie świąteczno-noworocznym przekazanie członkom Związku, Weteranom Walki o Niepodległość RP 180. wartościowych paczek żywnościowych.

Dziękując za uczestnictwo i aktywny udział w obradach, prezes Janusz Maksymowicz zapewnił, że wszystkie zgłoszone propozycje zostaną rozpatrzone przez Kolegium i Prezydium ZG, a wnioski przedstawione na majowym plenarnym posiedzeniu.

Przed rozpoczęciem obrad, prezes ZG Janusz Maksymowicz, w asyście wiceprezesa Jana Witkowskiego i sekretarz generalnej Elżbiety Sadzyńskiej, odznaczył redaktora naczelnego miesięcznika „Głos Seniora” Łukasza Salwarowskiego odznaką honorową „Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP”.

Plenarne obrady ZG zakończono wspólnym obiadem, sponsorowanym przez Urząd m.st. Warszawa.

MIZ

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *