Propagowaniem Odpowiednich Wartości

Czas działania

Związek powstał w kwietniu 1990r. w miejsce rozwiązanego Związku Bojowniów o Wolność i Demokrację (ZBoWID) i do dzisiaj jest największą wielośrodowiskową organizacją kombatancką w Polsce zrzeszającą ponad 92 tysiące kombatantów.

Zagadnienia socjalne Związku

Od początku działalności dbamy o apekty socjalne naszych podopiecznych, wspomagając ich w trudnej sytuacji materialno-finansowej, udzielając konsultacji medycznycznych czy dofinansowania na leki i sprzęt rehabilitacyjny."

Rozpowrzechnianie wiedzy

Od roku 1996 wydajemy miesięcznik pt. "Polsce Wierni" który nie tylko rozpowrzechnia cenną wiedzę histryczną, jak i informuję o najważniejszych wydarzeniach z "życia kombatanta", zamieszczamy wiele wspaniałych publikacji nie tylko z zakresu historyczego, ale także z bieżących wydarzeń ZKRP i BWP.