O NAS

Związek rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku. Jest największą organizacją kombatancką w Polsce zrzeszającą 23764 członków (stan na 31 grudnia 2022 r.), w tym 6506 członków zwyczajnych (weteranów – żołnierzy walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu). Pozostali członkowie Związku to 15935 podopiecznych – głównie wdowy i wdowcy po kombatantach, 699 członków nadzwyczajnych, 624 członków honorowych/wspierających.
Związek jest organizacją pluralistyczną i integruje w swoich szeregach żołnierzy i kombatantów skupionych w środowiskach (stan na 31 grudnia 2022 r.) 995 z Wojska Polskiego, 27 żołnierzy Września 1939 r., 66 z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 483 z Armii Krajowej, 246 z Batalionów Chłopskich, 96 z Armii Ludowej, 39 Polaków wcielonych do jednostek Armii Radzieckiej, 47 z Polskich Oddziałów Samoobrony z południowo-wschodnich Kresów II RP (tzw. Istriebitielnych Batalionów), 3193 byłych więźniów politycznych i obozów koncentracyjnych oraz 431 represjonowanych. Do Związku należy 883 członków z innych środowisk (m.in. uczestników tajnego nauczania).
Działalność poszczególnych środowisk koordynują wybieralne Krajowe Rady środowisk, które reprezentują swych członków wobec władz Związku we wszystkich sprawach związkowych, przedstawiają wnioski i postulaty środowisk, a także mogą zgłaszać kandydatów do władz związkowych. Zasady działania Krajowych Rad środowisk określają ich regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Główny Związku. Wszystkie środowiska kombatanckie reprezentują na zewnątrz Zarząd Główny i zarządy terenowe Związku.
Władzami naczelnymi Związku są: Kongres (odbywający się co cztery lata), Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński. Bieżącą działalnością Związku kieruje 17-osobowy Zarząd Główny i 7-osobowe Prezydium. Zarządowi Głównemu bezpośrednio podlegają 22 Zarządy, w tym: 14 Zarządów Wojewódzkich i 8 Zarządów Okręgowych (ogółem w ich skład wchodzi 650 kół terenowych).