O NAS

Związek rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku. Jest największą organizacją kombatancką w Polsce zrzeszającą 35861 członków (stan na 31 grudnia 2020 r.), w tym 10775 członków zwyczajnych (weteranów – żołnierzy walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu). Pozostali członkowie Związku to 25086 podopiecznych – głównie wdowy i wdowcy po kombatantach, 828 członków nadzwyczajnych, 676 członków honorowych/wspierających.
Związek jest organizacją pluralistyczną i integruje w swoich szeregach żołnierzy i kombatantów skupionych w środowiskach (stan na 31 grudnia 2020 r.) 3450 z Wojska Polskiego, 335 żołnierzy Września 1939 r., 263 z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 2044 z Armii Krajowej, 1147 z Batalionów Chłopskich, 552 z Armii Ludowej, 156 Polaków wcielonych do jednostek Armii Radzieckiej, 226 z Polskich Oddziałów Samoobrony z południowo-wschodnich Kresów II RP (tzw. Istriebitielnych Batalionów), 179 najmłodszych kombatantów – żołnierzy „Synów Pułku”, 5496 byłych więźniów politycznych i obozów koncentracyjnych oraz 399 represjonowanych. Do Związku należy 2983 członków z innych środowisk (m.in. uczestników tajnego nauczania).
Działalność poszczególnych środowisk koordynują wybieralne Krajowe Rady środowisk, które reprezentują swych członków wobec władz Związku we wszystkich sprawach związkowych, przedstawiają wnioski i postulaty środowisk, a także mogą zgłaszać kandydatów do władz związkowych. Zasady działania Krajowych Rad środowisk określają ich regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Główny Związku. Wszystkie środowiska kombatanckie reprezentują na zewnątrz Zarząd Główny i zarządy terenowe Związku.
Władzami naczelnymi Związku są: Kongres (odbywający się co cztery lata), Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński. Bieżącą działalnością Związku kieruje 27-osobowy Zarząd Główny i 10-osobowe Prezydium. Zarządowi Głównemu bezpośrednio podlega 27 Zarządów, w tym: 16 Zarządów Wojewódzkich i 11 Zarządów Okręgowych (ogółem w ich skład wchodzą 910 koła terenowe).