WAŻNE PROBLEMY, ISTOTNE DECYZJE

W ostatnim dniu czerwca br. odbyło się w Warszawie, opóźnione z powodu pandemii Covid-19,  V plenarne posiedzenie Zarządu Głównego. Wzięli w nim również udział prezesi Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych, nie będący członkami ZG. W obradach uczestniczyła członek Głównej Komisji Rewizyjnej Bernadetta Orłowska.

Na wniosek prowadzącego obrady prezesa ZG Janusza Maksymowicza chwilą ciszy uczczono pamięć przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego Wacława Liśkiewicza, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Józefa Karbownika, członków ZG Mieczysława Smolińskiego, Eugeniusza Skrzypka, Hieronima Kowalskiego (GKR) oraz wielu niewymienionych z imienia i nazwiska członków i podopiecznych Związku,  zmarłych w okresie od ostatniego Plenum ZG.

Informacje o działalności ZG w okresie od IV Plenum przedstawiła sekretarz generalna Elżbieta Sadzyńska. Po serii spotkań świątecznych i noworocznych, 10 stycznia, prezes J. Maksymowicz i sekretarz E. Sadzyńska udali się, na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, do Katowic, gdzie spotkali się ze środowiskami kombatanckimi, niepodległościowymi oraz przedstawicielami służb mundurowych. W spotkaniu uczestniczył także prezes Śląskiego ZW ZKRPiBWP Włodzimierz Czechowski.

Przedstawiciele kierownictwa Związku uczestniczyli następnie w rocznicowych uroczystościach z okazji 77. rocznicy wyzwolenia Warszawy, utworzenia AK, a następnie rocznicy rozpoczęcia Akcji „Reinhardt” na terenie byłych obozów zagłady w Bełżcu i w Treblince. W kwietniu, z dużym rozmachem, z udziałem m.in. Jana Józefa Kasprzyka, zorganizowano uroczystość stulecia urodzin płk. Józefa Koleśnickiego, który miesiąc wcześniej brał udział w obchodach rocznicy walk o Kołobrzeg. Prezes Maksymowicz uczestniczył także w uroczystościach na Pawiaku. Niespełna tydzień przed obecnym Plenum prezes, na zaproszenie ministerstwa Obrony Narodowej oraz wojewody opolskiego brał udział w uroczystościach Narodowego Dnia Powstań Śląskich, koncercie Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, spotkał się z wojewodą opolskim i wiceprezydentem Opola. Przyjęty został także przez biskupa diecezjalnego dr. hab. Rudolfa Czaję i bp. dr. hab. Rudolfa Pierskałę w Katedrze Opolskiej. Końcowym akcentem pobytu było spotkanie z dowódcą 10. Brygady Logistycznej, gen. bryg. Maciejem Siudakiem, i z Opolskim ZW Związku. W ostatnich dniach czerwca prezes ZG w towarzystwie sekretarz E. Sadzyńskiej, uczestniczył w obchodach 1050. rocznicy bitwy pod Cedynią.

Ważnym punktem obrad był blok informacji dotyczących sytuacji finansowej Związku. Zebrani wysłuchali szczegółowej informacji skarbnika ZG Czesława Lewandowskiego, a następnie Głównej Księgowej Agnieszko Kosmo, która przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2021, plan finansowy na rok bieżący, a także wstępne założenia na kolejny, 2023 rok.  Z przedstawionych członkom ZG informacji wynika, że stan finansów Związku budzi pewne obawy wynikające z niskiej opłacalności składek członkowskich oraz nieefektywnej gospodarki finansowej części Zarządów. Po krótkiej dyskusji Plenum zaakceptowało, w formie uchwały, budżet Związku na 2022 rok oraz projekt budżetu na 2023 rok.

Sytuacja jaka zaistniała w wyniku prawie dwuletniej epidemii koronowirusa, spowodowała znaczny ubytek członków, ale też pewne rozluźnienie sprawności organizacyjnej w Związku, co wymaga pilnego usprawnienia procesów decyzyjnych w naszych strukturach  – powiedział prezes Maksymowicz.

Mając powyższe na uwadze Plenum, w formie uchwały, zobowiązało członków wszystkich władz Związku – od władz naczelnych po władze Koła do bezwzględnego przestrzegania zasady kolegialności i innych zasad określonych w § 24 Statutu.

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości związane z powoływaniem się przez niektóre ZW i ZO na wsteczne ustalenia ustne z przedstawicielami ZG związane z gospodarką finansową, które nie miały żadnego potwierdzenia w dokumentacji pisemnej, postanowiono, z dniem 1 lipca 2022 r., wszelkie tego typu ustalenia uznać za nieistniejące i nieważne, i z tym dniem wprowadzić zasadę obligatoryjnego potwierdzenia pisemnego wszelkich zobowiązań finansowych podejmowanych przez ZG.

Prezes Maksymowicz odniósł się także do podejmowanej przez władze terenowe Związku kwestii odznaczeń państwowych oraz awansów. Przypomniał, że mimo wielokrotnego zwracania uwagi, nadal wiele wniosków, zwłaszcza awansowych, kierowanych jest do MON z pominięciem ZG. Tymczasem problematykę awansów żołnierzy niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej regulują stosowne, ustawowe przepisy oraz rozporządzenie ministra Obrony Narodowej z 30 kwietnia 2010 r., w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. Zatem wszczęcie postępowania o mianowanie następuje z chwilą wpłynięcia do Departamentu Kadr MON formalnego wniosku sporządzonego przez ZG naszego Związku.  

Zgodnie z harmonogramem przygotowań do VIII Kongresu ZKRPiBWP, w czerwcu zakończyła się większość zebrań sprawozdawczo-wyborczych Kół. Znaczna część z nich skorzystała z możliwości przedłużenia kadencji dotychczasowych władz. Do końca br. odbywać się będą Zjazdy organizacji wojewódzkich i okręgowych, połączone z wyborem delegatów na Kongres.

Celem opracowania projektu nowego Statutu Związku, ZG powołał na obecnym posiedzeniu Komisję Statutową w składzie – Jan Witkowski – wiceprezes ZG ZKRPiBWP, Elżbieta Sadzyńska – sekretarz generalny ZG, mec. Wiesław Ułanowicz – prezes Koła Warszawa Mokotów-Wilanów, mec. Krzysztof Rinas – prawnik ZG. W wyniku ożywionej dyskusji uzgodniono, że terenowe ogniwa Związku do 31 grudnia 2022 r. prześlą do Komisji Statutowej własne przemyślenia i propozycje, które rozpatrzone zostaną przez Komisję Statutową.

O bieżących problemach miesięcznika „Polsce Wierni”, w tym problemach z prenumeratą mówił redaktor naczelny pisma Michał Izdebski. Poinformował, że zgodnie z decyzją Prezydium Zarządu Głównego miesięcznik będzie nadal wydawany w nakładzie 1000 egzemplarzy i w dotychczasowej cenie 6 zł za egzemplarz. Koszt wysyłki pokrywać będzie nadal wydawca, czyli ZG. Pomimo starań, pism i apeli kierowanych do szkół, samorządów, jednostek administracji, do Zarządów i Kół, prenumerata nie wzrasta. Notujemy niezrozumiałą dla  ZG i redakcji liczebność prenumeraty wśród Zarządów Wojewódzkich – od jednego egzemplarza w Zarządzie, do kilkudziesięciu w innym, przy mniej więcej tej samej liczbie członków. 

Ostatnio skierowane zostało pismo do pełnomocników wojewodów ds. kombatantów z informacją o miesięczniku i prośbą o spowodowanie prenumeraty w środowiskach weteranów. Z wartościową inicjatywą wystąpił także Śląski ZW, kierując pisma do szkół mających klasy o profilu wojskowym. W przypadku pozytywnej reakcji inicjatywę rozwiniemy.

Krótka, ale rzeczowa dyskusja wiązała się głównie z tematyką podejmowanych uchwał, zwłaszcza w sprawach finansowych oraz powołania Komisji Statutowej i jej zadań. Wypowiadali się w niej Irena Chamielec z Opola, Anna Stępień z Kielc, Mirosław Grzędowski z Poznania, Wojciech Grochala z Podkarpacia, Zdzisław Lach z Koszalina, Włodzimierz Czechowski z Katowic.

W dowód uznania za wieloletnią, ofiarną pracę na rzecz Związku, Odznaką “Polska Niepodległa 1918-2018” prezes ZG Janusz Maksymowicz wyróżnił: Zdzisława Dobruta – wieloletniego prezesa Świętokrzyskiego ZW oraz Annę Stępień – członka tego Związku.

Tradycyjnym zwyczajem obrady Plenum zakończono wspólnym obiadem.

MIZ

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *